تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی و هم چنین تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سرمایه اجتماعی، صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان دانشگاه تهران در سال 88-87 می‌باشند که برابر با 1513 نفر بوده و از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 308 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری داده‌ها از؛ 1) پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990)( 769/0= Corronbach’s Alpha) و 2) پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی( 809/0=Corronbach’s Alpha) استفاده شد. به منظور تحلیل آماری داده ها از روش‌های تحلیل همبستگی پیرسون(r) و تحلیل رگرسیون گام به گامR)) استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که؛ بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ( نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری، نزاکت و جوانمردی) با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد هم چنین یافته‌ها نشان داد که؛ ابعاد نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری و نزاکت هر یک به ترتیب 157/0، 115/0، 156/0 و 133/0 از سرمایه اجتماعی را تبیین می کنند، در حالی که بعد جوانمردی پیش بینی کننده مناسبی برای سرمایه اجتماعی، نمی باشد.

کلیدواژه‌ها