نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری

نویسندگان

چکیده

پژوهش با هدف بررسی نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری، به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان کارخانه حایر که 525 نفر (تابستان 1388) بودند،‌ تشکیل دادند. از این جامعه آماری 332 نفر، به شیوه نمونه گیری طبقه‌ای سهمی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه 8 سؤالی احساس انرژی (اتواتر و کارملی، 2009)، پرسشنامه 22 سؤالی رهبری تحولی (پودساکف و همکاران، 1990) و پرسشنامه 9 سؤالی خلاقیت در کار (تایرنی و همکاران، 1999) بودند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق تحلیل همبستگی پیرسون، الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون واسطه‌ای، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی‌ نشان داد که؛ بین احساس انرژی با رهبری تحولی و خلاقیت در کار رابطه مثبت و معنادار (01/0 P < ) وجود دارد. نتایج حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری، الگوی پژوهش را مبنی بر تأثیر رهبری تحولی بر احساس انرژی کارکنان و سپس تأثیر احساس انرژی بر خلاقیت در کار را مورد تأیید قرار داد. نتایج تحلیل رگرسیون واسطه‌ای نیز نشان داد که احساس انرژی در کار، نقش متغیر واسطه‌ای را بین رهبری تحولی با خلاقیت در کار ایفاء می‌‌کند. در این پژوهش به عنوان محدودیت، خلاقیت بصورت خودگزارش‌دهی اندازه‌گیری شده و کلیه پرسشنامه‌های پژوهش در یک زمان توسط شرکت‌کنندگان پاسخ داده شدند. پیشنهاد مبتنی بر نتایج پژوهش آن که مهارت‌های رهبری تحولی طی کارگاه های آموزشی به مدیران و سرپرستان، آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها