مقایسه سلامت روانی دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به جنس و محل سکونت

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهرستانهای ماسال – شاندرمن و رضوانشهر انجام گرفت . 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شد.
از پرسشنامه 28 GHQ- که دارای چهار مقیاس فرعی نشانه های بدنی ، اضطراب ، نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی است جهت غربالگری و تعیین میزان شیوع اختلالات فوق استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که 3/14 درصد نوجوانان مورد بررسی فاقد سلامت روانی می باشند و دختران از سلامت روانی کمتری نسبت به پسران برخوردارند و از نظر اضطراب و نارساکنش وری بین دختران و پسران از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد و دختران دچار اضطراب بیشتر و از نارساکنش وری اجتماعی بالاتری برخوردارند . علی رغم اینکه میزان شیوع اضطراب و نارساکنش وری در میان نوجوانان 7/16 درصد و 17 درصد می باشد.
افسردگی با 3/14 درصد و نشانه های بدنی 3/15 درصد درمیان نوجوانان مورد مطالعه شیوع داشته ولی بین دختران و پسران تفاوتی معنادار مشاهده نشد .

کلیدواژه‌ها