اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود برمیزان عزت نفس دختران نوجوان دبیرستانی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش عزت نفس دختران دبیرستانی شهر تهران بود.جامعه آماری مورد مطالعه،دانش آموزان دختر دبیرستانهای منطقه 6 شهر تهران بود؛ که با استفاده از روش تصادفی تعداد 24 دانش آموز انتخاب ودر دو گروه آزمایش(12 نفر) و کنترل(12نفر) قرار گرفت. گروه آزمایش به مدت4 ماه، تحت 14 جلسه مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود قرار گرفت. و در پایان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه عزت نفس پوپ بود.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و t وابسته نشان داد که مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود موجب افزایش عزت نفس(در سطح 001/0) در آزمودنی ها می شود.بنابراین مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود روش درمان مناسبی جهت افزایش خودباوری و عزت نفس در نوجوانان می باشد.

کلیدواژه‌ها