بررسی تأثیر سرمایه های در دسترس جوانان بر هویت شغلی آنها

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر در جستجوی آن است که با سنجش تجربی مفاهیم سرمایه های در دسترس (سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی) و هویت شغلی، رابطه این مفاهیم و مؤلفه های آنها را با هویت شغلی جوانان مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق از تئوری مارشیا برای فراهم آوردن چارچوب نظری برای سنجش مفهوم هویت شغلی استفاده شد. برای سنجش مفهوم سرمایه اجتماعی تلفیقی از دیدگاه های بوردیو، لین، کلمن، پاتنام و فوکویاما استفاده شده است. برای سنجش مفهوم سرمایه فرهنگی از تئوری بازتولید فرهنگی بوردیو استفاده شده است. برای سنجش مفهوم هویت شغلی در تحقیق حاضر از مقیاس هویت شغلی دیلاس (DISI-0) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه جوانان 15 تا 27 ساله شهر تهران می باشد. برای تعیین حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد و عدد 384 بدست آمد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبفه ای استفاده شده است. از میان فرضیه های اصلی تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی با هویت شغلی مورد تأیید قرار گرفت. در بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی رابطه اعتماد اجتماعی و حمایت اجتماعی با هویت شغلی معنادار شد. در بین مؤلفه های سرمایه فرهنگی رابطه بین سرمایه فرهنگی تجسم یافته و نهادینه شده با هویت شغلی تأیید گردید. در بین متغیرهای زمینه ای تحقیق رابطه بین سن و معدل با هویت شغلی معنادار گردید و رابطه بین جنس با هویت شغلی معنادار نشد. در پایان مقاله نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مقایسه گردید و پیشنهاداتی نیز ارائه گردید. 

کلیدواژه‌ها