بررسی وضعیت موجود و مطلوب دست‌یابی به آرمان مشترک از دید مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود و مطلوب دست‌یابی به آرمان مشترک از دید مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان اصفهان پرداخته است. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونان، کارشناس مسئولان و کارشناسان ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان، تشکیل می‌دهند. تعداد کل جامعه آماری 1539 نفر می‌باشد. از چهل منطقه آموزشی استان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، هفت منطقه شامل نواحی؛ دو، سه، چهار و منطقه جی اصفهان و شهرستان‌های؛ نجف آباد، شهرضا و کاشان، انتخاب شد. با استفاده از روش برآورد حجم نمونه و با به کارگیری نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، از میان این مناطق، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده‌، مصاحبه نیمه سازمان یافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته، می‌باشد. به منظور مطالعه مقدماتی و طراحی و تدوین پرسشنامه با مدیران، معاونان، کارشناس مسئولان و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش و ناحیه دو و سه اصفهان، مصاحبه صورت گرفت. برای تعیین روایی محتوایی سؤال های مصاحبه، در اختیار شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان، قرار گرفت. بر مبنای داده‌های حاصل از مصاحبه و تحقیقات سایر محققان، پرسش‌نامه ای شامل 22 سؤال بسته پاسخ و یک سؤال باز پاسخ، تهیه شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسش‌نامه در وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب؛ 88/ و 94/  برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که؛ t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای یک درصد بزرگ‌تر می‌باشد بنابراین راهکارهای موجود و مطلوب مورد مطالعه این پژوهش بیش از سطح متوسط، برای دست‌یابی به آرمان مشترک، مؤثر هستند. یافته‌های حاصل از مصاحبه و سؤال باز پاسخ نشان داد که؛ «تغییر نگرش مسؤولان آموزش و پرورش و مدیران سطوح بالای سازمان نسبت به اهمیت برنامه ریزی آموزشی راهبردی» مهمترین راهکار دست‌یابی به آرمان مشترک، می‌باشد هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که f مشاهده شده در سطح 05/p≤  ، معنادار نبوده است بنابراین بین نظرات پاسخگویان بر حسب عوامل دموگرافیک؛ جنسیت، سابقه کار و سمت در مورد راهکارهای دست‌یابی به آرمان مشترک تفاوت معنادار وجود ندارد اما بر اساس نتایج آزمون توکی بین نظرات آن‌ها برحسب مدرک تحصیلی در مورد راهکارهای موجود دست‌یابی به آرمان مشترک، تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها