بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش منفی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان، نسبت به درس ریاضی انجام شده است. جهت نمونه گیری آزمودنی‌ها، طی دو مرحله، ابتدا؛ 300 نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان با  روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب و مقیاس نگرش ریاضی، بر روی آن‌ها اجرا گردید سپس در مرحله دوم، تعداد60 نفر از آزمودنی‌های فوق که دارای نگرش منفی نسبت به ریاضی بودند، شناسایی و پس از همتا سازی به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش وکنترل قرار داده شدند. تحلیل آماری داده‌ها در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های متناسب و هم‌چنین در سطح استنباطی با بهره گیری از آزمون؛ تحلیل واریانس با اندازه‌گیرهای مکرر، به منظور بررسی تفاوت معنادار سه دسته نمرات؛ پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری، انجام شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین نگرش دانش آموزان دختر نسبت به درس ریاضی در پیش آزمون با مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری، تفاوت معنادار وجود دارد (417/74=F ، 001/0=Sig) به گونه ای که می توان تاثیر جلسات بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی را مثبت، ارزیابی نمود.

کلیدواژه‌ها