روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر اهواز

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آزمایش برازندگی مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط مستقیم و غیر مستقیم، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز است. این پژوهش در دو مرحله؛ مطالعه مقدماتی و اصلی انجام شد. هدف مطالعه مقدماتی، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه‌ها بود. در این مرحله از تحقیق 130 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز برای تکمیل پرسشنامه ها به صورت تصادفی چند مرحله‌ای، انتخاب شدند. در مرحله اول، پایایی و روایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله دوم تحقیق نیز 400 دانش آموز (200 دختر و 200 پسر) دبیرستانی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای به منظور آزمون فرضیه ها و برازش مدل پیشنهادی، انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. با وجود این، برای این که مدل مذکور به طور مناسبی با داده‌ها برازش یابد، اصلاح مدل و حذف مسیرهای غیر معنی‌دار، ضروری به نظر می‌رسید. اکثر شاخص‌های برازندگی از انطباق کامل مدل اصلاح شده با داده‌ها حکایت داشت. در مدل پیشنهادی پژوهش، بین مسیرهای مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی و بعدی، عملکرد تحصیلی قبلی و خودکارآمدی برای یادگیری، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه، انجام تکالیف خانه و خودکارآمدی برای یادگیری، انجام تکالیف خانه و عملکرد تحصیلی بعدی، خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد تحصیلی بعدی، رابطه معنی‌دار مشاهده شد ولی مسیرهای مربوط به مسئولیت‌پذیری، معنی‌دار نبودند.

کلیدواژه‌ها