تربیت حرفه ای از دیدگاه ائمه ی اطهار(ع)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 آموزش و پرورش فارس

چکیده

چکیده
در پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی، اصول و روش های تربیت حرفه ای با تاکید بر دیدگاه ائمه ی اطهار(ع) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعهه ی آماری کلیه ی متون روایی در زمینه ی مذکور بوده، و در این زمینه نمونه گیری انجام نشده است. ابزار پژوهش، فیش بوده و داده های حاصل مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش ارائه ی اصول و روش های کاربردی به متولیان امر تعلیم و تربیت بوده است تا بتوانند با الهام گرفتن از اندیشه های ائمه ی اطهار(ع)، در امر تربیت فرزندان و دانش آموزان شان اهتمام ورزند. عمده ترین یافته های این پژوهش عبارتند از: 1- اصول تربیت حرفه ای شامل نُه اصل می باشدکه عبارتند از: انسان باید در تامین نیاز های هم نوعان خود احساس مسئولیت کند، کارگزار باید از اعمال ظلم و ستم به مشتری یا ارباب رجوع بپرهیزد، فرد باید نه فقیر باشد و نه بسیار ثروتمند بلکه باید از نظر مالی وضعیت متعادلی داشته باشد فرد به هر حرفه ای مشغول است باید اخلاق حرفه ای را رعایت کند، کسی که به شغل یا حرفه ای مشغول است باید در آن شغل یا حرفه متخصص شود، فرد باید به هر کاری مشغول است عزیز باشد و حافظ عزت مشتری یا ارباب رجوع باشد، در زندگی افراد باید کار اصالت داشته باشد نه مال اندوزی، کارگزار باید صادق باشد و از دروغگویی بپرهیزد، فرد باید در برابر نعمت های پروردگار سپاسگذار باشد.2- نُه اصل ذکر شده مجموعاً شامل بیست روش تربیتی می باشند.