تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف آموزش و پرورش ایران با تأکید بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه می پردازد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است.جهت گردآوری داده های لازم برای سؤال های تحقیق، کلیه منابع و مراجع مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده ها تحلیل و یافته ها به شیوه کیفی، تحلیل شده است . جهانی شدن فرهنگ برای آموزش متوسطه ایران، پیامدهایی به دنبال دارد که در انطباق با اهداف سیزده گانه علمی و آموزشی دوره مذکور قابل توجه است. یافته‌ها مبین پیامدهایی چون؛ کاهش ارزش زمان گذشته و افزایش ارزش زمان حال، پدیده بی‌سوادی مدرن، پدیده آموزش های ناهمسان، عدم همراهی ذهنیات با عینیات، رشد آموزش زبان خارجی، تدریس فعال، تغییر در روش آموزش از رقابتی به مشارکتی،‌ نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری فعال، تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و پرورش و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تبادلات بین المللی و بین فرهنگی است. مجموعه پیامدهای مذکور به صور گوناگون با ماهیت اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران از جمله؛ مهارت در استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی، مهارت‌های لازم برای زندگی و کار در جامعه، توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق آشنایی با زبان خارجی، به کار گرفتن فن آوری های مناسب علمی، توانایی انتخاب شغل با توجه به نیازهای خود و جامعه، توانایی در هدایت جریان یادگیری خود و آشنایی عملی با روش‌های تحقیق، تفکر و مباحثه، متناسب و همسو است.

کلیدواژه‌ها