چگونگی ارتقای کیفی عناصر برنامه درسی روان شناسی اجتماعی (پیوند انجمن‌های علمی با آموزش عالی)

نویسنده

چکیده

هدف مقاله بررسی چگونگی ارتقای کیفی تدریس روان شناسی اجتماعی است. انتظار از درس معمولا عرضه محتوی و دانش سازمان یافته این رشته علمی، کمک به ارتقای سطح و تراز اکولوژی علوم، ارتقای توان سنجش و بازخورد نسبت به فعالیت ها، غنی سازی فرصت ها وفعالیت ها ی یادگیری دانشجو- است. در امر آموزش به ویژه مفاهیم و سرفصل ها،تز ها، واژگان توصیفی، منابع و مأخذ هرگاه متکی بر ادراک محیطی و پیوند متقابل عمل و نظر، و یادگیری عمر پیما  (مادام العمر) مطرح شوند، پژوهش زا ومولد خواهند بود . بیان رویکردها و دیدگاه از طریقه شبکه جهانی وب به شرط جایگیری درچارچوبی مکمل مفید به نظر می رسد.. با رویکرد فکورانه کنشگران یک مجموعه آموزشی بر نکات مهم تحول اجتماعی هشیار می شوند. در همه حال نقش تعیین کننده ازآن رابطه فکورانه فراگیر با خودش، با درس با معلم ، محیط و با جهان است.

کلیدواژه‌ها