مقایسه‌ی اهمیت رفتار‌های مدیریتی و رهبری از نظر معلمان و مدیران مدارس

نویسندگان

چکیده

چکیده پژوهش حاضر، در جهت روشن ساختن مقایسه ی اهمیت رفتار های مدیریتی و رفتار های رهبری از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مدیران و معلمان مدارس متوسطه ی ناحیه دو شهر زاهدان می باشد. برای نمونه گیری 59 مدیر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و 118 معلم از زیر مجموعه ی همان مدیران با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی رفتار رهبری کوزس و پاسنر و پرسشنامه ی رفتار مدیریتی پیترسون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری t‏ همبسته و t مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی مدیران و معلمان به رفتار های مدیریتی و رهبری به یک میزان اهمیت می دهند. . اما در مولفه های رهبری، از نظر مدیران مؤلفه ی الگوسازی در رهبری اهمیت بیشتری از رفتار های مدیریتی دارد. از طرف دیگر از نظر معلمان و مدیران رفتار های مدیریتی از مؤلفه ی چالش در رهبری اهمیت بیشتری دارد. همچنین، مدیران زن بیشتر از مدیران مرد، هم به رفتار های مدیریتی و هم رفتار های رهبری اهمیت می دهند.

کلیدواژه‌ها