بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، رابطه بین کانون کنترل مدیران (پیش بین) و سلامت سازمانی مدارس (ملاک) شهرستان مهاباد را مورد بررسی قرار داده‌ است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق، 1700 معلم و 140 مدیر مدرسه شهرستان مهاباد بوده است  که از بین آن‌ها، 309 معلم و 103 مدیر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه، انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری داده‌های کانون کنترل از پرسشنامه استاندارد راتر (1966) و برای سنجش سلامت سازمانی مدارس از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدارس (O.H.I) استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های؛ ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD، تجزیه و تحلیل شده است.  تحلیل داده‌های پژوهش نشان داده که بین دو متغیر کانون کنترل درونی و سلامت سازمانی مدارس در سطح 05/0 رابطه معنادار مثبت و برای کانون کنترل بیرونی و سلامت سازمانی مدارس، رابطه معنادار منفی، برقرار بوده است.

کلیدواژه‌ها