بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف« بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران» به روش توصیفی- تحلیلی، صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 1530 نفر از کارشناسان دانشگاه تهران بود که تعداد 136 نفر  از آن‌ها براساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، برآورد و انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، شامل، پرسشنامه  تعهد سازمانی آلن و می‌یر و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (1990) می‌باشند که پایایی آن‌ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 87/. و 71/.  بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با ورود همزمان و تی مستقل، استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین کل تعهد سازمانی با مؤلفه های؛  نوع‌دوستی، جوانمردی و وجدان کاری رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از میان ابعاد تعهد سازمانی نیز تنها، بعد تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی کل، رابطه معنی دار داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که تنها، مولفه تعهد عاطفی، توانایی پیش بینی کل رفتارشهروندی سازمانی کارشناسان را دارد.  نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که در رفتار شهروندی سازمانی برحسب متغیر جنسیت، تفاوت معنادار وجود دارد و  زنان از میانگین بیشتری، برخوردارند.

کلیدواژه‌ها