بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشکده‌های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشکده های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران انجام گرفته است. به این منظور تعداد 200 نفر از اعضای هیأت علمی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته بین آن‌ها به اجرا درآمد. پرسشنامه حاضر دارای 48 گویه و هفت مولفه؛ چشم انداز مشترک، رهبری، اشتراک دانش، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی، مدل‌های ذهنی و قابلیت های فردی بود که هریک از این مولفه ها، برمبنای وضعیت موجود و مطلوب و بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت، نمره گذاری می شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل و تی وابسته، مورد آزمون قرار گرفته و یافته های مربوط به تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب سازمان یادگیرنده، حاکی از آن است که تنها در دانشکده های علوم پایه مهندسی ومهندسی نقشه کشی، این تفاوت معنادار نبوده و تفاوتی بین وضعیت موجود و مطلوب کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، وجود نداشته است. در عوض بین وضعیت موجود و مطلوب مولفه های سازمان یادگیرنده در دیگر دانشکده های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران، تفاوت معنادار وجود داشته و این دانشکده ها تا تحقق سازمان یادگیرنده، فاصله معنادار داشته‌اند.  علاوه بر این بین پردیس فنی و پردیس علوم انسانی نیز تنها در مولفه های چشم انداز مشترک و قابلیت های فردی، تفاوت معنادار وجود داشته و در بقیه مولفه ها، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها