بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

نویسندگان

چکیده

راهنمایی و مشاوره صحیح، مناسب و در دسترس طی دوران تحصیل برای دانشجویان و به‌خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین منظور و برای کمک و راهنمایی به دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های مختلف(آموزشی، اجتماعی و . . . ) در اکثر دانشگاه‌ها، طرح «استاد مشاور» در حال اجرا است. از آن‌جا که مخاطب طرح استاد مشاور، دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشند و تمامی تلاش مسئولان در جهت ارتقای سطح علمی و راهنمایی آنان است، رضایت و عدم رضایت آنان، جهت باز بینی و ارزیابی این طرح، از اهمیت بسیار برخوردار است. پژوهش حاضر، طرح استاد مشاور را از دید دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد، مورد بررسی قرار داده است. اهداف بررسی شامل: الف-  دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر درخصوص؛ نقش استاد مشاور در ابعاد مختلف تحصیلی و علمی، ب- نقش استاد مشاور در ابعاد مختلف غیر تحصیلی، و ج- درخصوص کلیت طرح استاد مشاور، بوده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد در نیمسال دوم سال تحصیلی88-87 بوده است، روش نمونه‌گیری، طبقه‏ای نسبی و با توجه به حجم جامعه(599نفر) تعداد نمونه با بهره گیری از جدول مورگان 234 نفر برآورد شده و در مرحله بعد، افراد نمونه در هر یک از دانشکده های دانشگاه شاهد، با رعایت نسبت ها، انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته با 25 سوال بسته پاسخ و 2 سوال باز پاسخ بوده است. داده های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و نیز با استفاده از آزمون تی مستقل، تحلیل و تفسیر شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که این طرح در هیچ یک از ابعاد مورد نظر، نتوانسته رضایت دانشجویان را جلب نماید.

کلیدواژه‌ها