بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی و شاخص های عملکرد اجتماعی مثبت

نویسندگان

1 دانشگاه چوننم

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف: این مطالعه به بررسی رابطه بین اصول بدیهی اجتماعی (بدبینی اجتماعی، پیچیدگی اجتماعی، پاداشِ کوشش، دیانت و کنترل سرنوشت) و مجموعه ای از متغییر هایی که نشان گر عملکرد اجتماعی مثبت هستند (قدردانی، پیوند با طبیعت، مشارکت اجتماعی، دگراندیشی و دغدغه همدلانه)در ایران است.
مواد و روش‌ها: نمونه ای در دسترس شامل 303 دانشجوی دانشگاه تهران به کار برده شد . به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی دومتغیره و تحلیل همبستگی کانونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از بین اصول بدیهی پیچیدگی اجتماعی و پاداشِ کوشش قوی ترین همبستگی را با متغیر های ملاک داشتند در حالی که کنترل سرنوشت به نحو معناداری با متغیر های ملاک همبستگی نداشت. در بین متغیر های ملاک بیشترین همبستگی را با اصول بدیهی قدردانی و کمترین را مشارکت اجتماعی داشت.
نتیجه‌گیری: می توان این گونه نتیجه گرفت که اصول بدیهی اجتماعی همبستگی های قابل توجهی را با متغیر های ملاک به کار گرفته شده در مطالعه حاضر داشت. یافته ها بر اساس مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها