بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق(ع) (مبانی، اصول،‌ روش‌های تربیتی)

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

  در پژوهش حاضر به با روش تحلیل اسنادی، مبانی، اصول و روش‌های تربیت اخلاقی از دیدگاه امام صادق(ع) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری،‌ کلیه منابع دست اول (آثار مربوط و منتسب به امام صادق(ع)) و منابع دست دوم از منابع غنی اسلامی و احادیث و روایات و اقوال منقول از امام صادق(ع) است که در نشریات و سایت‌های اینترنتی و پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق موجود می‌باشد و نمونه‌گیری به شیوه هدفمند انجام شده و بر این اساس از منابع فوق‌الذکر استفاده گردیده است. ابزار پژوهش نیز فیش برداری بوده و یافته‌های حاصل از پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است که عمده‌ترین یافته‌ها عبارتند از: 1) مبنای تربیت از منظر امام صادق(ع) شامل شش مبنای، خداجویی و بندگی خدا، عقلانیت و اندیشه‌ورزی، کرامت، ضعف، هدایت‌پذیری انسان، جذبه حسن و احسان است. 2) مبنای خداجویی و بندگی خدا شامل اصل تقوی وزهد و مبنای عقلانیت و اندیشه‌ورزی شامل اصول اعتدال و تذکر و مبنای کرامت شامل اصل عزت و مبنای ضعف شامل اصول سعه‌صدر، مسامحت و مبنای هدایت‌پذیری انسان شامل اصول تبلیغ و ارشاد و تعلیم و مبنای جذبه حسن و احسان شامل اصول فضل، تواضع و آراستگی است. 3) در مجموع شش مبنا و 11 اصل یاد شده دارای 29 روش تربیتی می‌باشد که همگی به منابع فوق‌الذکر و منتسب به امام صادق(ع) مستند شده است.

کلیدواژه‌ها