ارزیابی نظام ارزش‌های اساتیدو دانشجویان در دانشگاه شاهد

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

  پژوهش حاضر با هدف ارتقای سطح نظام ارزش‌های موردنظر در دانشجویان از طریق تعیین نظام ارزش‌های دانشجویان و اساتید شاهد در هر یک از سطوح نظری، اقتصادی، هنری، اجتماعی، سیاسی، و مذهبی انجام گرفت. در گروه نمونه مورد مطالعه تعداد 242 نفر از دانشجویان و 50 نفر از اساتید دانشگاه شاهد انتخاب، و پرسشنامه 45 ماده‌ای مطالعه ارزش‌های آلپورت، ورنون و لیندزی ( SOV ) پس از برآورد اعتبار، روی دو گروه اساتید و دانشجویان اجرا گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در نظام ارزش‌های اساتید، ارزش علمی بالاترین و ارزش‌های سیاسی، اقتصادی، هنری، اجتماعی و مذهبی به ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم قرار دارد. نظام ارزش‌های کل دانشجویان شاهد به ترتیب ارزش اقتصادی، سیاسی، علمی، هنری، اجتماعی، و مذهبی است. ارزش علمی در دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر و در ارزش‌های دیگر تفاوت معنا‌دار مشاهده نگردید. نظام ارزش‌های دانشجویان دختر شاهد به ترتیب ارزش‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، مذهبی، اجتماعی، و نظام ارزش‌های پسر شاهد به ترتیب ارزش‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، هنری، اجتماعی و مذهبی است. بین نظام ارزش‌های دانشجویان با رشته تحصیلی و اسکان آنان رابطه معنادار مشاهده نگردید.  

کلیدواژه‌ها