بررسی نظریه‌های کار و تربیت با تأکید بر مبانی معرفت‌شناسی و تأثیر آن بر آموزش حرفه‌ای

نویسنده

چکیده

چگونگی ارتباط کار یا حرفه با آموزش و پرورش، منجر به ارائه دیدگاه‌هایی در تاریخ تعلیم و تربیت غرب و نیز جهت‌گیری‌هایی در نظام‌های آموزشی شده است؛ از جمله نظریه تربیت آزاد (لیبرال) که ارزش کار را در کسب فراغت برای فعالیت‌های عقلانی می‌داند و تعلیم و تربیت را به‌عنوان خود زندگی و نه صرفاً آماده‌سازی برای زندگی توصیف می‌کند؛ نظریه مارکسیسم که تمایل به ستایش و تمجید کار به خاطر خودش دارد وآموزش حرفه‌ای را بخش اساسی تعلیم و تربیت تلقی می‌کند و بالاخره عمل‌گرایی که کار را عامل رشد و تربیت عقلانی و اجتماعی می‌داند.این نوشتار که برگرفته از مطالعه‌ای اسنادی (کتابخانه ای) در زمینه کار و تربیت است، مبانی معرفت‌شناسی نظریه‌های مذکور و نقش آن‌ها در جهت‌گیری تربیت حرفه‌ای را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها