بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی‌براساس‌مقایسه‌دانش‌آموزان و دانشجویان

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان دانشگاه بود.بدین‌منظور، آزمون‌ مهارت‌های ارتباطی کوئین‌دام (2004) به 733 نفر، شامل 481 دانش‌آموز (198 پسر، 283 دختر) و 252 دانشجوی سال آخر دانشگاه‌های شهید باهنر و علوم پزشکی کرمان (93 پسر و 159 دختر) ارائه شد. نتایج حکایت از کارآیی آزمون مذکور در سنجش مهارت‌های ارتباطی داشتند. دانشجویان از لحاظ سطح کلی مهارت‌های ارتباطی در مقایسه با دانش‌آموزان نمرات بالاتری کسب کردند، لیکن تفاوت‌های دوگروه در خرده‌مهارت‌های ارتباطی - بجز در یک مورد - معنا‌دار نبود. همچنین، دختران در مقایسه با پسران از لحاظ سطح کلی مهارت‌های ارتباطی نمرات بالاتری کسب کردند و بجز در دو خرده آزمون مربوط به ‌مهارت در تنظیم عواطف و قاطعیت در ارتباط، در سایر خرده‌آزمون‌ها هم نمرات آن‌ها به‌طور معنا‌داری بیش از پسران بود. یافته‌های این پژوهش در پرتو روند پژوهشی مربوطه به بحث گذاشته شده‌اند و پیشنهادهایی برای انجام پژوهش بیش‌تر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها