اثرآموزش خودگردانی در یادگیری (راهبرد‌های گزارش‌نویسی و تهیه نمودار) درس ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان از طریق آموزش راهبردهای خودگردانی در یادگیری (گزارش‌نویسی و تهیه نمودار) و همچنین بهبود میزان خودگردانی دانش‌آموزان است. به این منظور از آزمون هوش ریون برای کنترل متغیر هوش، از آزمون خودگردانی جهت سنجش میزان خودگردانی واز آزمون معلم ساخته برای سنجش عملکرد ریاضی استفاده شد. نمونه تحقیق 60 نفر از دانش‌آموزان دختر سال اول یک دبیرستان بودند. این دانش‌آموزان از منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران که در درس ریاضی و خودگردانی ضعیف بودند انتخاب شدند. دانش‌آموزان به‌طور تصادفی به چهار گروه 15 نفری که یک گروه به‌عنوان گروه کنترل و سه گروه به‌عنوان گروه آزمایشی اول، دوم و سوم بودند تقسیم شدند. به گروه کنترل, هیچ آموزشی داده نشد. به گروه آزمایشی اول, راهبرد گزارش‌نویسی، به گروه آزمایشی دوم, راهبرد تهیه نمودار و به گروه آزمایشی سوم, ترکیبی از هر دو راهبرد آموزش داده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد دانش‌آموزانی که از روش ترکیبی هر دو راهبرد گزارش‌نویسی و تهیه نمودار استفاده کردند، به‌طور معناداری میزان خودگردانی و عملکرد ریاضی بالاتری نسبت به دانش‌آموزان گروه‌های گزارش‌نویسی تهیه نمودار و کنترل از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها