تبیین، تحلیل و نقد روش‌ها و محتوای تربیت دینی کثرت‌گرا (پلورالیستی)

نویسندگان

چکیده

تکثر و تنوع دینی و مذهبی در دنیای امروز واقعیتی مسلم است و این تکثر تا به امروز منشأ مجادلات و مناقشات بسیار شده است. به‌طور کلی در زمینه تبیین و تفسیر تنوع و تکثر ادیان، سه دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه انحصارگرایی، دیدگاه شمولگرایی و دیدگاه تکثرگرایی. از این میان، دیدگاه تکثرگرایی دینی، دیدگاه جدیدی است که در عرصه معرفت دینی پیدا شده و چندی است در کشور ما نیز مطرح گردیده و موافقان و مخالفان جدی نیز دارد. تربیت دینی و معنوی بشر و نقش آن در حیات دنیوی و اخروی در کشور ما از اهمیت و حساسیت دوچندان بر خوردار است. این مقاله با عنوان تبیین،تحلیل و نقد تربیت دینی تکثرگرا که روش‌ها و محتوای تربیت دینی مطلوبِ تکثرگرایی دینی را نشان می‌دهد،تربیت دینی کثرت‌گرا را از حیث نظری و عملی مورد بررسی و نقد قرارمی دهد. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که روش‌ها و محتوای مطلوب تعلیم و تربیت دینی تکثرگرا دارای اشکالات نظری و عملی جدی است که باید مورد توجه برنامه‌ریزان تعلیم و تربیت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها