بررسی عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر شادمانی دانش‌آموزان از نظر مدیران و مربیان پرورشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی دانش‌آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی بود. به منظور محدود کردن مسأله، صرفاً عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش از بین مدیران و مربیان پرورشی شهر اصفهان تعداد 88 مدیر و 86 مربی پرروشی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ایِ چند مرحله‌ایِ تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه محقق ساخته، عوامل مذکور مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد مدیران و مربیان پرورشی هر سه عامل روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی را در شادمانی دانش‌آموزان مؤثر می‌دانند و بین میزان تحصیلات و سابقه خدمت آنان و نظرشان در مورد تأثیر عوامل سه‌گانه فوق در شادمانی دانش‌آموزان، رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها