دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1383 
3. بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی

صفحه 29-34

ابوالفضل خادمی؛ آزیتا شمشادی؛ محمدرضا شعیری