دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1383 
5. مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 55-62

محمدرضا شعیری؛ محمدعلی ملامیرزایی؛ مریم پروری؛ فاطمه شه‌مرادی؛ اختر هاشمی