دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1398 (29) 
1. اجتماعات یادگیری حرفه‌ای (PLC): راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان

صفحه 1-14

10.22070/16.1.1

خالد میراحمدی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ داریوش مهری


7. ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات

صفحه 75-90

10.22070/16.1.75

زهرا آهنی امینه؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان