دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1397 (28) 
2. فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران

صفحه 17-26

10.22070/tlr.2020.2525

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ عادل علی‌پور؛ مجید شعبانی فرد


8. تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی: راهبردی در بهبود فرایند یاددهی - یادگیری مدارس

صفحه 87-100

10.22070/tlr.2020.2531

رضا محمدی چابکی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ زهره عسگری