دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1390 
2. پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

صفحه 25-38

مسعود غلامعلی لواسانی؛ هیمن خضری آذر؛ جواد امانی؛ صابر علیزاده