نویسنده = ���������� ���������������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه گروهی بر میزان خودمتمایز‌سازی پسران نوجوان دبیرستانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 379-388

حسن زارعی‌محمودآبادی؛ مجتبی سلطانی‌علی‌آباد؛ ساره امیرجان


2. اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود برمیزان عزت نفس دختران نوجوان دبیرستانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-50

حسن زارعی محمودابادی؛ ساره امیرجان