اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

سردبیر

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت استاد، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
.

farmahinifaryahoo.com

مدیر اجرایی

خانم مریم شعاری

مدیریت آموزشی کارشناس نشریه، اداره انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

tlrshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر خدایار ابیلی

دکتری آموزش عالی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

abiliut.ac.ir

دکتر غلامعلی احمدی

دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

ahmadygholamaligmail.com

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

h.nasrabadi89gmail.com

دکتر محمد خیّر

دکتری روانشناسی تربیتی استاد بازنشسته دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

m_khayyeryahoo.com

دکتر رسول روشن چسلی

دکتری روانشناسی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rasolroshanyahoo.com

دکتر اکبر رهنما

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

rahnama_akbar43yahoo.com

دکتر مهدی سبحانی‌نژاد

دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

msnd47gmail.com

دکتر سیدحمیدرضا علوی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

hralaviuk.ac.ir

دکتر هاشم فردانش

دکتری روانشناسی و تکنولوژی آموزشی دانشیار بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

hfardaneshmodares.ac.ir

دکتر محسن فرمهینی فراهانی

دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

farmahinifaryahoo.com

دکتر محمدجواد لیاقت‌دار

دکتری آموزش و پرورش استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

javadedu.ui.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

mirzamohammadishahed.ac.ir

دکتر سید ابراهیم میرشاه جعفری

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

jafariedu.ui.ac.ir

دکتر سیدمحمد میرکمالی

دکتری مدیریت آموزشی استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mkamaliut.ac.ir

دکتر عزت‌اله نادری

دکتری آموزش عالی و روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

eznaderihotmail.com