بررسی و تحلیل محتوای فیلم های آموزشی ارائه شده در بستر شبکه آموزشی دانش آموزان(شاد) بر اساس معیارهای ارزشیابی محتوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی محتوای فیلمهای آموزشی شبکه شاد بر اساس ملاکهای ارزشیابی محتوایی فیلم آموزشی می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری کلیه فیلم های آموزشی درس فارسی ابتدایی (چهارم،پنجم وششم) در بخش محتوای رسمی شبکه شاد می باشد. با توجه به موضوع پژوهش نمونه گیری انجام نشد و همه جامعه آماری به روش تمام شمار مورد بررسی قرار گرفت. مقوله های کد گذاری شده مستخرج از سند معبارهای ارزشیابی فیلمهای آموزشی است که در قالب ده مولفه (هدفمندی، سطوح یادگیری،اعتبار علمی، تجارب یادگیری،راهبرد های یادگیری،ارتباط با مخاطب، خلاقیت هنری،اصول طراحی پیام،مستند سازی و ارزش های فرهنگی) برسی شد. داده های به دست آمده از بررسی فیلم ها با استفاده از جداول فراوانی، میانگین و روش آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فیلم های آموزشی درس فارسی در بخش محتوای رسمی شبکه شاد معیارهای محتوایی سطوح یادگیری، هدفمندی، ارزشهای فرهنگی،اعتبار علمی و تجارب یادگیری به میزان زیاد رعایت شده است. هم چنین معیارهای محتوایی ارتباط با مخاطب،اصول طراحی و مستندسازی علمی و راهبردهای یادگیری به میزان متوسط رعایت شده است و به معیار محتوایی خلاقیت به میزان کمی توجه شده است. بر اساس روش آنتروپی شانون نیز مشخص گردید معیار محتوایی سطوح یادگیری با میزان بار اطلاعاتی9998/0 و ضریب اهمیت3344/0 دارای بیشترین میزان اهمیت و معیار محتوایی خلاقیت هنری با میزان بار اطلاعاتی 9715/0 و ضریب اهمیت32057/0کمترین میزان اهمیت را دارا ست. جهت تعیین ثبات و اعتبار بخشی به یافته ها، از کدگذار دوم برای 60 درصد موارد استفاده شد که میازن توافق 92/0 مشاهده شد. از مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش می توان به توجه به معیارها وشاخص های محتوایی جهت تولید فیلمهای آموزشی در ابعاد مختلف اشاره نمود که خود باعث بهبود یادگیری می شود.

کلیدواژه‌ها