بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک در یادگیری درس شیمی دانش آموزان پایه یازدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665، تهران، ایران.

2 گروه آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665، تهران، ایران

3 گروه آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اغلب مفاهیم علمی که به حوزه شیمی تعلق دارند از نوع مفاهیم انتزاعی هستند. از این رو دانش آموزان برای درک این مفاهیم نیاز به تصویرسازی ذهنی دارند. با توجه به اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت، در ارتباط با افزایش کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک در یادگیری درس شیمی دانش آموزان پایه یازدهم صورت گرفته است.
روش: تحقیق کاربردی حاضر به شیوه شبه آزمایشی بر روی دو گروه کنترل و آزمایش و به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه شهرستان های استان تهران می باشد. حجم نمونه‌ آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر با 56 نفر برآورد شد که از طریق نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. از نرم افزارهای Adobe Illustrator 2022 و Paint برای تهیه 30 اینفوگرافیک استفاده شد. انطباق موضوعات و مفاهیم اینفوگرافیک‌ها با اهداف کتاب درسی توسط چهار نفر از اعضای هیأت علمی و پنج نفر از معلمان با تجربه شیمی تأیید گردید. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون محقق ساخته حاوی 20 سؤال در حیطه های دانش، فهمیدن و تحلیل است. روایی سؤالات آزمون با استفاده از نظرات گروه صاحب نظران تأیید شد. میزان پایایی سؤالات آزمون با روش کودرریچاردسون معادل 73/0 به‌دست آمد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار IBM SPSS Statistics 26 در سطح معناداری 05/0>P تحلیل شدند.
نتایج: یافته ها نشان می دهد بعد از اجرای تدریس به شیوه اینفوگرافیک میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است. همچنین میانگین نمرات حیطه های دانش، فهمیدن و تحلیل دانش آموزان گروه آزمایش قبل و بعد از اجرای تدریس به شیوه اینفوگرافیک بیشتر شده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد تدریس به شیوه اینفوگرافیک می تواند سطح دانش، فهمیدن و تحلیل دانش آموزان در درس شیمی را بالا ببرد.

کلیدواژه‌ها