بررسی تاثیر شادکامی بر اساس سیره پیامیر(ص) و ائمه‌(ع) بر روی درگیری تحصیلی و مشکلات بین فردی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اموزش و پرورش

2 استادیارگروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

3 آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر شادکامی بر اساس سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بر روی درگیری تحصیلی و مشکلات بین فردی دانش‌آموزان است. این تحقیق به روش شبه‌آزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه انجام شد. جامعه شامل کلیه دانش‌آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 1402-1401 می‌باشد. روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای است. برای اندازه‌گیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه زرنگ (1391)؛ و برای اندازه‌گیری مشکلات بین‌فردی از پرسشنامه بارخام (1996) استفاده گردید. روایی این دو پرسشنامه توسط متخصصان موضوعی بررسی و تایید شد و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که شادکامی بر اساس سیره پیامبر و ائمه اطهار دارای تاثیراتی بر روی درگیری تحصیلی و کاهش مشکلات بین فردی دانش آموزان است. به عبارت دیگر، رعایت سازوکارهای شادکامی بر اساس سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بر روی همه مولفه‌های درگیری تحصیلی (شناختی، انگیزشی و رفتار)، تاثیرگذار و موجب بهبود درگیری تحصیلی دانش‌آموزان شد. همچنین رعایت سازوکارهای شادکامی بر اساس سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)، بر روی همه مولفه‌های مشکلات بین‌فردی دانش‌آموزان (مولفه صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت‌گری و مشارکت و وابستگی)، تاثیرگذار بود و منجر به کاهش مشکلات بین فردی دانش‌آموزان شد. بنابراین با رعایت سازوکارهای شادکامی در کلاس‌های درس بر اساس آموزه‌های اسلامی، می‌توان دانش‌آموزان را به انجام فعالیت‌های درسی و جدیت در آن ترغیب و همچنین به کاهش مشکلات بین فردی آنها پرداخت.

کلیدواژه‌ها