بررسی نقش میانجیگر مهارت های ارتباطی در رابطه بین هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، آبدانان، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دانشجوی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، آبدانان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی با توجه به نقش میانجیگر مهارتهای ارتباطی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش به تعداد 6570 نفر بود که تعداد 362 نفر با استفاه از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه‌های سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953)، پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی وکیلی‌و‌همکاران (1391)، پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی صفاری نیا و همکاران (1393) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد سازگاری اجتماعی دانش آموزان با مهارتهای ارتباطی و هویت اجتماعی آنها رابطه مستقیم و معناداری دارد. مهارتهای اجتماعی دانش آموزان با هویت اجتماعی آنها رابطه مستقیم و معناداری دارد. نتایج تحقیق نشان داد مهارتهای اجتماعی در رابطه میان سازگاری اجتماعی و هویت اجتماعی نقش میانجی دارد.
کلید واژه: مهارتهای ارتباطی، سازگاری اجتماعی، هویت اجتماعی، دانش آموزان

کلیدواژه‌ها