پیشایندها، عوامل مؤثر و پسایندهای مشارکت والدین در فرایند آموزش آنلاین مدارس ابتدایی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی آموزشی،روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 برنامه ریزی آموزشی،روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: گسترش جهانی COVID-19 باعث اختلال در بسیاری از جنبه‌های زندگی ما شده است. سیستم‌های آموزشی در سراسر جهان به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. کشورهای متعددی مدارس را تشویق کرده‌اند که به سمت آموزش الکترونیکی روی‌آورند و درنتیجه مشارکت والدین در آموزش فرزندانشان تغییر کرده است. این پژوهش باهدف اعتبارسنجی پیشایندها، عوامل مؤثر و پسایندهای مشارکت والدین دانش-آموزان دورۀ ابتدایی در آموزش آنلاین انجام‌شده است.
روش: جامعۀ آماری مطالعه حاضر تمام والدین، معلمان و مدیران مدارس ابتدایی مناطق 1و 19 آموزش‌وپرورش شهر تهران بود. از این تعداد 328 نمونه جمع‌آوری شد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از ضریب CVI برای مؤلفه‌ها و گویه‌ها بین 77 تا 95 محاسبه شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد که این عدد نشان‌دهنده آن است که پرسشنامه مورداستفاده، از قابلیت اعتماد برخوردار است. میزان آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های پرسشنامه بین 56/0 تا 93/0 محاسبه شد درنهایت پس از جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS با ویرایش 24، روابط بین متغیرها موردسنجش قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که به‌منظور شکل‌گیری الگوی بومی عوامل مؤثر بر مشارکت والدین در فرایند آموزش آنلاین مدارس ابتدایی به‌عنوان پدیدۀ محوری در دو بعد مراقبت آموزشی و نظارت و کنترل فرزندان تأیید شد. پدیده مشارکت والدین در این زمینه، تحت تأثیر عواملی چون توانایی والدین، حمایت والدین و عوامل زیرساختی شکل می‌گیرند. از سویی کاربست راهکارهایی چون روش‌های تعاونی و روش‌های مبتنی بر فعالیت اجتماعی تحت‌عنوان راهکارهای مشارکت والدین منجر به درک لزوم مشارکت والدین می‌گردد.
بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج با روایی و پایایی سازه بالای مدل‌سازی خود می‌تواند ابزاری قدرتمند برای بررسی مشارکت والدین و نقش آن در آموزش آنلاین در پژوهش‌های پس از خود باشد.

واژه های کلیدی: مشارکت والدین، آموزش آنلاین، آموزش مشارکتی.

کلیدواژه‌ها