تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی: یک پژوهش پدیدارشناسانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مربیان در اجرای فرآیند یادگیری بازی محور با کودکان نقش‌های مختلفی را ایفاء می‌کنند که آگاهی از تجربیات زیست شده آن‌ها در این نقش‌ها، زمینه را برای فهم عمیق‌تر انواع نقش‌های مربیان در فرآیند بازی کودکان فراهم می‌کند. هدف پژوهش حاضر واکاوی تجربیات زیسته مربیان پیش‌دبستان از نقش‌هایشان در فرآیند بازی با کودکان بود.
روش: روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش مربیان مراکز پیش از دبستان شهر تهران بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها 14 مربی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش هفت مرحله‌ای کلایزی (1987) تجزیه‌وتحلیل شد.
نتایج: نتایج تحلیل داده‌ها منجر به شناسایی سه نقش اصلی غیر مداخله‌ای، مدیر و تعاملی مربیان پیش از دبستان در بازی کودکان شد که هر کدام از نقش ها داری زیر مجموعه هایی بودند.
بحث و نتیجه‏گیری: مربیان متناسب با نوع و موقعیت بازی به ایفای نقش‌های گوناگون در بازی می‌پردازند نقش‌های مربیان در بازی را می توان در یک فرایند قرارداد که در یک سر آن نقش مربیان با کمترین میزان مداخله و در سر دیگر آن بالاترین میزان مداخله وجود دارد که در آن مربی مدیریت فرایند بازی را بر عهده می‌گیرند و در میانه این طیف نقش مربیان مشارکت‌کننده و تعامل با کودکان در بازی است. یافته‌های این مطالعه می‌‌تواند ادراک روشنی از تجربیات مربیان پیش‌دبستان از نقش‌هایشان در فرآیند یادگیری بازی محور ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


 1. Acar, I. H., Hong, S. Y., & Wu, C. (2017). Examining the role of teacher presence and scaffolding in preschoolers’ peer interactions. European Early Childhood Education Research Journal, 25(6), 866-884.
 2. Clark, K. (2020). History and practice: a commentary on play history as a lens for pedagogical reflection. Journal of Early Childhood Teacher Education, 41(1), 51-64.
 3. Smith, P. K. (2009). Children and play: Understanding children's worlds (Vol. 12). John Wiley & Sons.
 4. Hedges, H., Peterson, S. S., & Wajskop, G. (2018). Modes of play in early childhood curricular documents in Brazil, New Zealand and Ontario. International Journal of Play, 7(1), 11-26.
 5. Sluss, D. J. (2018). Supporting play in early childhood: Environment, curriculum, assessment. Cengage Learning.
 6. Wood, E., & Attfield, J. (2005). Play, learning and the early childhood curriculum. Sage.
 7. Siraj‐Blatchford, I., & Sylva, K. (2004). Researching pedagogy in English pre‐schools. British Educational Research Journal 30, no. 5: 713–30.
 8. Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., & Whitebread, D. (2018). Accessing the inaccessible: Redefining play as a spectrum. Frontiers in psychology, 9, 1124.
 9. Pyle, A., & Danniels, E. (2017). A continuum of play-based learning: The role of the teacher in play-based pedagogy and the fear of hijacking play. Early Education and Development, 28(3), 274-289.
 10. عبدالملکی, صابر, خسروی, محبوبه, فرجادمند, لیلا. (1397). شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی بازی‌های آموزشی: (ازنظر مربیان مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک شهر تهران). تدریس پژوهی، 6(2)، 183-202.
 11. Milne, J., & McLaughlin, T. (2018). Examining the Teacher's Role in Play-Based Learning: One Teacher's Perspective. set: Research Information for Teachers, 3, 44-50.
 12. Cutter-Mackenzie, A. N., Edwards, S., & Fleer, M. (2009). Investigating the environmental scientific concepts in children’s play: How children and teachers interpret play-based learning. Australian Research in Early Childhood Education, 16(1), 49–61.
 13. Ontario Ministry of Education. (2010). The full-day early learning kindergarten program. Toronto: Author.
 14. Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). Tools of the mind: The Vygotskian approach to early childhood education (2nd Ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
 15. Skilbeck, A. (2017). Dewey on Seriousness, Playfulness and the Role of the Teacher. Education Sciences, 7(1), 16.
 16. Goble, P., Hanish, L. D., Martin, C. L., Eggum-Wilkens, N. D., Foster, S. A., & Fabes, R. A. (2016). Preschool contexts and teacher interactions: Relations with school readiness. Early education and development, 27(5), 623-641.
 17. Hope-Southcott, L. (2013). The use of play and inquiry in a kindergarten drama center: A teacher’s critical reflection. Canadian Children, 38(1), 39-46.
 18. Gaviria-Loaiza, J., Han, M., Vu, J. A., & Hustedt, J. (2017). Children’s responses to different types of teacher involvement during free play. Journal of Childhood Studies, 4-19.
 19. Saracho, O.N. (1988) A study of the roles of early childhood teachers, Early Child Development and Care 38, 43–56.
 20. Saracho, O.N. (1990) Teaching young children: The teachers’ function in the early childhood curriculum, Early Child Development and Care 61, 57–63.
 21. Johnson, J. E., Christi, ·J. & Wardle, F. (2005). Play, development, and early. education. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 22. Wood, E. (2007). New directions in play: consensus or collision? Education 3-13 Vol. 35 No. 4, pp.309- 320.
 23. Gronlund, G. (2012). Planning for Play, [1]Observation, and Learning in Preschool and Kindergarten. Redleaf Press.
 24. Yang, Y. (2013). A qualitative study of teachers’ involvement in children’s play. Literacy Information and Computer Education Journal, 4(4), 1244-1251.
 25. Jones, E., & Reynolds, G. (2015). The play's the thing: Teachers' roles in children's play. Teachers College Press.
 26. Ivrendi, A. (2017). Early childhood teachers’ roles in free play. Early Years, 40(3), 273-286.
 27. عبدالملکی, صابر, نوری, نوشین, اسدی, فائزه. (1399). شناسایی و تبیین نقش مربی و کودک در فرایند بازی هدایت شده: یک تحلیل محتوای کیفی. تفکر وکودک, 11(2)، 182-159.
 28. محمدپور،احمد(1398).ضد روش: زمینه های فلسفی و رویه های علمی در روش شناسی کیفی. قم: انتشارات لوگوس.
 29. قدوسی, فائزه, اله موسی پور, نعمت, فقیهی, علیرضا. (1396). پدیدارشناسی؛ رویکردی نوین در فهم برنامة درسی. نوآوری های آموزشی, 16(2), 127-146.
 30. پروری، پیمان(1398). خوانشی نو از روش پدیدارشناسی؛ بنیان‌های فلسفی، رویکردها و چارچوب اجرای تحقیق پدیدارشناسی. مطالعات جامعه شناسی،12(44)،87-106.
 31. Morrow, R., Rodriguez, A. and King, N. (2015). Colaizzi’s descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
 32. Ontario Ministry of Education. (2016). Full –Day Kindergarten Play-Based Learning: Promoting a Common Understanding.Retrievedfrom http://www. edu.gov.on.ca /eng/curriculum/ elementary /kindergarten.html.
 33. Roskos, K., & Neuman, S. B. (1993). Descriptive observations of adults' facilitation of literacy in young children's play. Early Childhood Research Quarterly, 8(1), 77-97
 34. VanHoorn, J., Nourot, P. M., Scales, B., & Alward, K. R. (2014). Play at the center of the curriculum. Pearson Higher Ed.
 35. Cheng, S. F. (2000). A Teacher's understandings and practices regarding children's play in a Taiwanese kindergarten (Doctoral dissertation, University of Texas at Austin).
 36. Wood, E. (2013). Play, learning and the early childhood curriculum (3rd ed.). Thousand Oaks, California, USA: Sage Publication Inc
 37. Holt, N. (2010). Bringing the high scope approach to your early years practice. Routledge.
 38. Hohmann, Mary and Weikart, David P. (2002) Educating Young Children. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.
 39. Enz, B., & Christie, J. F. (1993). Teacher Play Interaction Styles and Their Impact on Children's Oral Language and Literacy Play.Paper presented at the Annual Meeting of the National Reading Conference, 43 rd, Charleston, SC, December 1-4,1993. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 366015)
 40. Shen, M. Y. (2008). Teaching and learning through play: A case study of Taiwanese kindergarten teachers' perceptions and implementation of play in a school setting. Unpublished Doctoral Dissertation, The University of the Incarnate Word.
 41. Wood, L. & Bennett, N. (1997). The Rhetoric and Reality of Play: Teachers’ Thinking and Classroom Practice. Early Years, 17(2): 22-27.
 42. Kontos, S. (1999). Preschool teachers’ talk, roles, and activity settings during free play. Early childhood research quarterly, 14(3), 363-382.
 43. Robson, S., & Rowe, V. (2012). Observing young children’s creative thinking: Engagement, involvement and persistence. International Journal of Early Years Education, 20, 349–364.
 44. Musatti, T., & Mayer, S. (2011). Sharing attention and activities among toddlers: the spatial dimension of the setting and the educator's role. European Early Childhood Education Research Journal, 19(2), 207-221.
 45. عبدالملکی، صابر. (1398). بازی هدایت‌شده: رویکردی غنی در فرایند یاددهی ـ یادگیری کودکان، فصلنامه تحلیلی آموزشی رشد پیش از دبستان، 11(1)،40-38.
 46. Ashiabi, G. S. (2007). Play in the preschool classroom: Its socioemotional significance and the teacher’s role in play. Early Childhood Education Journal, 35(2), 199-207.
 47. Trawick-Smith, J. (1994). Interactions in the classroom: Facilitating play in the early years. New York: Macmillan College Publishing Co.
 48. Vu, J. A., Han, M., & Buell, M. J. (2015). The effects of in-service training on teachers’ beliefs and practices in children's play. European Early Childhood Education Research Journal, 23(4), 444-460.
 49. Fleer, M. (2010). ‘Conceptual play’: Foregrounding imagination and cognition during concept formation in early years education. Contemporary Issues in Early Childhood, 12(3), 224-240.
 50. MERAN, S. (2019). Turkish early childhood pre-service teachers’ beliefs about free play and teacher roles in free play (Doctoral dissertation, MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY).
 51. Singer, E., Nederend, M., Penninx, L., Tajik, M., & Boom, J. (2014). The teacher's role in supporting young children's level of play engagement. Early Child Development and Care, 184(8), 1233-1249.
 1. فلاح, عاطفه, احمدی, پروین, رضازاده شیراز, فاطمه‌بیگم. (1394). شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان دوره‌ی پیش‌دبستانی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری, 12(1), 165-182.
 2. نیرو, محمد, حاجی‌ حسین‌نژاد, غلامرضا, عطاران, محمد, منصوریان, یزدان. (1399). آموزش ریاضی مبتنی بر رویکرد اجتماعی - فرهنگی و نقش آن در رشد توانایی حل مسأله دانش‌آموزان دبیرستانی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری, 14(2), 79-92.

 

 

 

 

[1