بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضواستادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. هیات علمی

2 استادیار آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه‏ ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: آزمون‌های خطیر به دلیل اهمیت نتایج آن و اثرگذاری بر سرنوشت آزمون دهنگان همواره برنامه‌های درسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این اثر هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه است.
روش: طرح پژوهش مورد استفاده در مطالعه حاضر پیمایشی است. جامعه پژوهش متشکل از معلمان دوره متوسطه دوم شاغل در شهرستانهای استان تهران بود. روش‌ نمونه گیری طبقه‌ای متناسب بود که از جامعه مورد نظر تعداد 363 به عنوان نمونه از شهرستان‌های رودهن، قرچک، بهارستان 2، شهر ری 1، شهریار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده و پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی قابل قبول بود. برای تحلیل داده واطلاعات  از آزمون T تک نمونه‏ای استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان دادند که از نظر معلمان آزمون سراسری بر اهداف، روش‏های تدریس و یادگیری، سنجش کلاسی، اجرا اثر منفی داشته  و منجر به شکل گیری برنامه درسی پنهان شده است. با محور قرار دادن برنامه درسی پنهان مدل خروجی پژوهش نشان داد فرایند تدریس و یادگیری بیشترین اثر و اهداف کمترین اثر را از آزمون سراسری پذیرفته‏اند.
بحت و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‏ها می‏توان به این نتیجه رسید که در تقابل برنامه درسی و آزمون سراسری، غلبه با آزمون است و نظرات معلمان وضعیت مطلوبی را در مدارس نشان نمی‏دهد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1- Van den Akker J. Curriculum perspectives: An introduction. In Curriculum landscapes and trends. ٢٠٠٤. Springer, Dordrecht. (pp:1-10).

  2.سبحانی نژاد م، احمدی پ، امیری م. سازماندهی میان رشته ای برنامه درسی با تاکید بر اثربخش سازی محتوای دروس فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد ۱۳۹۴ (۹۷-۱۲۲).

  1. Nagy P. The three roles of assessment: Gatekeeping, accountability, and instructional diagnosis Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation 2000, 262-279.
  2. Smeed J, Bourke T, Nickerson J, Corsbie T. Testing times for the implementation of curriculum change: Analysis and extension of a curriculum change model 2015 SAGE Open, 5(2), 2158244015581018.
  3. tiggins R. Assessment through the student's eyes. Educational leadership 2007, 64(8), 22‏
  4. Stiggins R. From formative assessment to assessment for learning: A path to success in standards-based schools. Phi Delta Kappan 2005, 87(4), 324-328.
  5. Paulo A. Harnessing assessment’s power to improve students’ learning and raise achievements. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 2014, 8(1).‏
  6. Stecher M. Consequences of large-scale, high-stakes testing on school and classroom practice. In L. Hamilton, M.B. Stecher, & S.P. Klien (Eds.), Making sense of test-based accountability in education 2002 Santa Monica, CA, RAND.
  7. Brown M. The Effects of Reform Mathematics Curriculum on Student Achievement 2001.

  10.Mehrens W. National tests and local curriculum: Match or mismatch? Educational Measurement: Issues and Practice 1984, 3(3), 9-15.

  1. Willis P. Education, cultural production and social reproduction. Journal of sociology of education 1984, 5 (2), 105-115.
  2. Crocco M, Costigan A. The narrowing of curriculum and pedagogy in the age of accountability urban educators speak out. Urban Education 2007, 42(6), 512-535.
  3. Polesel J, Rice S, Dulfer N. The impact of high-stakes testing on curriculum and pedagogy: A teacher perspective from Australia. Journal of Education Policy 2014, 29(5), 640-657.
  4. Wright W. The effects of high stakes testing in an inner-city elementary school: The curriculum, the teachers, and the English language learners. Current Issues in Education 2002, 5.
  5. Bell P, Lentz F, Graden J. Effects of curriculum-test overlap on standardized test scores: Identifying systematic confounds in educational decision making. School Psychology Review 1992.
  6. فاتح‌آبادی ج، شلانی ب، صادقی س. بررسی تاثیر آزمون سراسری دانشگاه‌ها بر دانش آموزان و خانواده های ایرانی . روانشناسی فرهنگی 1396 سال اول . شماره ۲ .

  17- Sullivan G. The impact of high stakes testing on curriculum, teaching, and learning 2006 (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

  1. Gere R, Tucker B. How Standardized Tests Shape—and Limit—Student Learning: A Policy Research Brief Produced by the National Council of Teachers of English 2014.
  2. Abu-Alhija F. Large-scale testing: Benefits and pitfalls. Studies in educational evaluation 2007, 33(1), 50-68.
  3. قلی‌پور ر، وثوقی ع. تحلیل سیاست‌پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی. مطالعات منابع انسانی 1393 سال 3، شماره 11.
  4. میرزایی ع، روشنی ن. تاثیر آزمون سرنوشت ساز کنکور بر فرآیند تدریس و یادگیری زبان انگلیسی در ایران. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه 1391 شماره دوم .
  5. erliner D. Rational responses to high stakes testing: The case of curriculum narrowing and the harm that follows. Cambridge Journal of Education 2011, 41(3), 287-302.
  6. خیجی ع، سعیدی مقدم ا، سندگل موخر ح، سمیعی ه. برنامه درسی پنهان. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی 1395.
  7. ami, Y, Marsooli, H, Ashouri M. Hidden curriculum effects on university students’ achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2014, 114, 798-801.
  8. ayanfar F. The Effect of Hidden Curriculum on Academic Achievement of High School Students. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2013. Available Online at www.irj abs.com ISSN 2251-838X / Vol, 5 (6): 671-681 Science Explorer Publications.
  9. ooher-Jennings J. Learning to label: socialisation, gender, and the hidden curriculum of high-stakes testing. British Journal of Sociology of Education 2008, 29(2), 149–160.
  10. Minarechová, M. Negative impacts of high-stakes testing. Journal of Pedagogy, 2012, 3(1), 82-100.
  11. Mehrens, W. A. Consequences of assessment: What is the evidence. Large-scale assessment programs for all students: Validity, technical adequacy, and implementation, 2002, 149-177.
  12. سرمد ز، بازرگان ع؛ حجازی، ز. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران 1380.
  13. دلاور، ع. روش‌های تحقیق در روانشاسی و علوم تربیتی. تهران، 1385.
  14. هومن، ح. شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران، 1392.
  15. یارمحمدیان ا، سهرابی ن، عریضی سامانی ح. بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان. مطالعات روان‏شناختی 1384 دوره1، شماره 2 و 3، 123-140.
  16. شایسته فر، پ؛ کیانی، غ؛ نوروزی م . بررسی آثار و تبعات کنکور حذف کنکور سراسری در نظام آموزش عمومی زبان انگلیسی کشور: دیدگاه صاحب نظران و معلمان زبان انگلیسی . 1396، فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه . شماره سوم
  17. هاشمی، ا و خدابخشی صادق‌آبادی، ف. برنامه‌ درسی پنهان و نقش آن در یادگیری دانش‌اموزان. 1396، مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره2، سال 8، 42-28.
  18. حامدی‌نسب ص و عسگری علی. بررسی رابطه خوش‌بینی علمی و انگیزه پیشرفت با توجه به نقش واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی. فصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد ۱۳۹۴ دوره 15؛ شماره: 2 (49-61).