مهارت‌های زندگی مورد نیاز دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی

چکیده

پیچیدگی‌ها و تغییرات سریع زندگی بشری، چالش‌های فراوانی را در برابر او قرار داده است. چگونگی سازگاری با شرایط و دشواری‌های ناشی از چالش‌های موجود، از دل‌مشغولی‌های اصلی متخصصان این امر، به‌ویژه در حوزه تعلیم و تربیت، بوده است. آموزش مهارت‌های زندگی برای آماده نمودن افراد، هنگام مقابله با مشکلات، و ایجاد رفتارهای مثبت و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت‌آمیز در سال‌های اخیر مورد توجه دست‌اندرکاران نظام‌های آموزشی قرار گرفته است. در فرایند تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی درسی یا طرح‌ریزی آموزشی، نیازسنجی از گام‌های اولیه است، لذا این تحقیق به دنبال تعیین مهارت‌های زندگی مورد نیاز دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و ارائه راه‌کارهایی برای اعمال آن در جریان برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های زندگی بوده است. در این راستا، تعیین گستره مهارت‌های زندگی در بعد بین‌المللی، و نیازسنجی از دانش‌آموزان، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیلی - استنتاجی و نیازسنجی به‌صورت پیمایش بوده، و علاوه بر مطالعه کتابخانه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته نیز در مرحله نیازسنجی، استفاده شده است. برای تحلیل داده‌های به دست آمده از نیازسنجی از تکنیک سلسله مراتبی (AHP < span dir="RTL">) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی کشور بوده‌اند که از آن‌ها ۶۰۰ نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده‌اند. نتایج تحقیق در پاسخ به دو سؤال پژوهشی تشریح شده است و در پایان نتیجه‌گیری شده که عمده‌ترین اولویت‌های دانش‌آموزان مقطع راهنمایی، مهارت‌های زندگی خاص توانایی‌های روانی - اجتماعی، اداره زندگی، شهروندی مسئولانه، بهداشت و سلامتی جسمی و روانی بوده است، لذا می‌باید در تصمیم‌گیری نسبت به عناصر برنامه درسی، مهارت‌های زندگی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


Reference