الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

برنامه درسی تلفیقی (Integrated Curriculum) هم‌زمان با شکل‌گیری حوزه برنامه درسی در اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحب‌نظران برنامه‌ریزی درسی و دست‌اندرکاران تعلیم‌و‌تربیت قرار گرفت و در سال‌های اخیر نیز در اکثر کشورهای پیشرفته جهان توجه ویژه‌ای به این امر شده است. گسترش سریع دانش و اطلاعات، گسیختگی و پراکندگی بخش‌های گوناگون برنامه‌های درسی سنتی، عدم ارتباط آن با واقعیت‌های زندگی شخصی و اجتماعی یادگیرندگان و عواقب ناگوار برنامه‌های درسی موجود، موجب توجه هرچه بیشتر به مقوله تلفیق برنامه‌های درسی شده است. از طرفی، تجربه‌های موفقیت‌آمیز اجرای برنامه درسی تلفیقی، این نظریه را مورد تأیید قرار داده است که این رویکرد، دانش‌آموزان را برای یادگیری بهتر و مداوم برمی‌انگیزد و قابلیت‌های لازم برای زندگی در قرن بیست و یکم را در آنان پرورش می‌دهد.

در این مقاله، الگوی برنامه درسی تلفیقی که حاصل مطالعات و تحقیقات نگارنده می‌باشد، ارائه شده است. ابتدا، در نتیجه بررسی منابع و ادبیات موجود در زمینه تلفیق برنامه درسی، محورهای اساسی مباحث استخراج شده و بر اساس آن، اصول راهنمای الگوی مورد نظر تدوین گردیده است. سپس، ارکان الگو که مبین اجزای عمده و بخش‌های مختلف برنامه درسی تلفیقی است ارائه شده است. مراحل اجرای الگو گام‌هایی است طی آن بخش‌های مختلف برنامه درسی در یک بستر واقعی به‌صورت تدریجی و فراگیر به مرحله اجرا درمی‌آید.

در آخر، به‌منظور به‌کارگیری رویکرد تلفیقی در نظام آموزشی کشور، به‌طور نمونه جایگاه الگوی مورد نظر در برنامه درسی دوره ابتدایی بررسی شده و راهنمای برنامه‌های درسی دوره ابتدایی با الگوی مورد نظر، مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


References