بررسی آثار رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد از دید دانشجویان، خانواده آنان و اعضای هیات علمی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی آثار رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد از دید دانشجویان، خانواده آنان و اعضای هیات علمی، پرداخته شده است روش تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شاهد و والدین آنها و همچنین کلیه اعضای هیأت علمی در سطح دانشگاه شاهد می‌باشد. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه دانشجویان، والدین و اعضای هیأت علمی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است آثار فردی، اجتماعی و علمی - آموزشی (تحصیلی) الزام در رعایت حجاب برتر در دانشگاه شاهد، در حد زیاد می‌باشد. بررسی نتایج به دست آمده در خصوص بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص عوامل موثر در عدم رعایت حجاب برتر حاکی از آن است که: تأثیر عواملی همچون «ضعف ایمان و حیا»، «زیبایی طلبی»، «تعلیم و تربیت نادرست» ، «همنوایی با جامعه» ، «ابراز شخصیت»، «تأثیر دوستان»، «تهاجم فرهنگی»، «اهمیت به مُدگرایی در جامعه و تبعیت از الگوهای ناهنجار»، «جلب توجه دیگران (نیاز به دیده شدن - تمایز یابی- خود نمایی)» ، «ترویج بی حجابی در رسانه‌ها (به ویژه تلویزیون و سینما)» در عدم رعایت حجاب برتر در حد زیاد و تأثیر عواملی همچون «دشواری شرایط ازدواج» و «عدم اگاهی از احکام پوشش و مسئله حجاب» در عدم رعایت حجاب برتر در حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها