ارزیابی آموزش سواد رایانه‌ای در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

امروزه دانش آموزان با ورود به آموزش و پرورش از همان سنین کودکی علاوه بر یادگیری سواد خواندن و نوشتن و یادگیری حوزه‌های مختلف موضوعی نیازمند کسب مهارت‌های سواد رایانه‌ای نیز هستند تا زیربنای هدف اصیل آموزش یعنی «یادگرفتن یادگیری» شکل گیرد و دانش آموزان خود به عنوان یادگیرندگانی مستقل و مادام العمر در جامعه فعالیت کنند. با توجه به رویکرد جدید نظام آموزشی کشور و آموزش مهارت‌های رایانه‌ای در دوره ابتدایی در دو سال اخیر، پژوهش حاضر با هدف مطالعه آسیب‌ها، موانع آموزش سواد رایانه‌ای را از دید مجریان کلاس‌های درس شناسایی و بررسی می‌نماید. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه معلمان پایه ششم (بدلیل تدریس کتاب جدیدالتألیف کار و فناوری) شهرستان کبودرآهنگ است که 98 نفر بودند با توجه به حجم کم معلمان همه آن‌ها برای مطالعه انتخاب شدند که در نهایت توانستیم از 73 نفر آن‌ها اطلاعات در زمینه موضوع تحقیق را جمع آوری کنیم. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته با 38 گویه است که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0.90 برآورد شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی(تحلیل عاملی، t تک نمونه‌ای و t مستقل) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که معلمان تسلط، سواد و صلاحیت لازم در خصوص آموزش سوادرایانه‌ای را ندارند و عامل‌های تأثیر گذار مانند محتوای کتاب پایه ششم، روش تدریس معلمان، توانایی علمی و اطلاعاتی معلمان، امکانات و تجهیزات مدارس، آموزش‌های ضمن خدمت معلمان همراه با ضعف‌ها و کمبودهایی است که نیازمند بازاندیشی و حمایت بیشتری از طرف دست اندرکاران آموزش و پرورش است.

کلیدواژه‌ها