بررسی امکان برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانش‌آموزان معلول جسمی و حرکتی مدارس استثنایی استان کرمان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعۀ امکان‌سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانش‌آموزان معلول جسمی و حرکتی در مدارس استثنایی دوره راهنمایی و دبیرستان استان کرمان بود. در این راستا با بررسی ادبیات نظری و تجربی و همچنین مدل‌های ارائه‌شده درزمینه امکان‌سنجی یادگیری‌الکترونیکی، مدل مفهومی پژوهش متشکل از هفت مؤلفه: تجربه رایانه، آمادگی محتوا، آمادگی مالی، آمادگی فرهنگی، آمادگی محیطی، آمادگی زیرساختی و آمادگی منابع انسانی تهیه و تدوین‌گردید. با توجه به مدل مفهومی و همچنین پرسش‌نامه‌های داخلی و خارجی که درزمینه امکان‌سنجی یادگیری ارائه‌شده‌بود. ابزارهای پژوهش حاضر برای معلمان، کارشناسان، مدیران و همچنین دانش‌آموزان طراحی و تدوین‌گردید. روایی محتوایی این ابزارها با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار‌گرفت.21 نفر از کارشناسان به ‌روش سرشماری کامل و 53 نفر از مدیران، 108 نفر از  معلمان و 118 نفر از دانش‌آموزان به‌ روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین افراد جامعه انتخاب‌شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون t تک‌متغیره مورد تحلیل قرار‌گرفت یافته‌های به‌دست‌آمده نشان‌دادند که تنها آمادگی فرهنگی اداره آموزش‌وپرورش استثنایی شهر کرمان در سطح مطلوبی قرارداشته و به‌طور کلی از لحاظ تجربه رایانه، آمادگی زیرساختی، آمادگی محتوا و آمادگی مالی در سطح نامطلوب قراردارد؛ آمادگی محیطی و آمادگی منابع انسانی نیز در این اداره، دارای وضعیت به‌نسبت مطلوب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها