جایگاه پرورش هوش‌های چندگانه در مجله کمک ‌آموزشی رشد

نویسندگان

چکیده

رسالت نظام‌های تربیتی، در شکوفاسازی هوش و ابعاد مختلف وجودی مخاطبان تعریف‌شده و پرورش ابعاد هوش، ازجمله غایاتی است که طراحان مجله رشد به‌عنوان ابزار کمک‌درسی باید به آن توجه‌نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه مجله رشد به پرورش ابعاد مختلف هوش مخاطبان براساس نظریه گاردنراست. قلمرو مطالعه را مجله رشد نوآموز، کودک، دانش‌آموز، نوجوان و جوان تشکیل‌داده که در سه ماه اول سال تحصیلی1388-1387منتشرشده‌است. روش مطالعه از نوع تحلیل محتوا بوده‌است. واحد زمینه در پژوهش، صفحه و واحد ثبت، مضمون و تصویر بود. کدگذاری به شیوه قیاسی و براساس مقوله‌های نه‌گانه هوش در نظریه گاردنر است. برای اعتباربخشی به فرایند کدگذاری، از کدگذار دوم استفاده و میزان توافق برابر با73/. محاسبه‌شد. یافته‌ها نشان‌دادند که میزان توجه به پرورش ابعاد مختلف هوش در مجله رشد به یک اندازه نیست. در این مجله، ابعاد هوش هستی‌گرایی و طبیعت‌گرایی و بین‌فردی به‌ترتیب: بیشترین فراوانی را داشته و به ابعاد هوش درزمینه‌های موسیقی و دیداریـ فضایی کمترین توجه شده‌است؛ همچنین میزان توجه به استفاده از تصاویر در مجله رشد مبتنی‌بر الگوی تفکر مخاطبان، بوده‌است.

کلیدواژه‌ها