تأثیر برنامه تدریس خصوصی تکمیلی و مشاوره تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزت‌نفس دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دو رویکرد تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزت‌نفس دانش‌آموزان در خطر افت تحصیلی صورت‌گرفت. راهبرد پژوهش کمی و از رویکرد آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون سه‌گروهی با یک گروه کنترل، استفاده‌شد. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های شهر سنندج بود. از این جامعه، 88 نفر به شیوه تصادفی چندمرحله‌ای در چهار گروه 22 نفری انتخاب‌شدند. با استفاده از پرسش‌نامه عزت‌نفس کوپراسمیت، چک‌لیست رفتار کلاسی داس و لیگان و نمره درس ریاضی، متغیرهای وابسته اندازه‌گیری‌شد. بعد از مداخله گروهی در سه گروه آزمایشی، میزان متغیر وابسته در چهار گروه، مجدداً اندازه‌گیری‌شد. برای بررسی میزان تأثیر پیش‌آزمون و روش مداخله‌ای از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده‌شد. نتایج نشان‌دادند، بین آزمودنی‌های گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته، تفاوت معنادار وجوددارد. اثربخشی تدریس خصوصی، مشاوره تحصیلی و روش ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کلاسی و عزت‌نفس دانش‌آموزان، تأییدشد. تأثیر ترکیب مشاوره تحصیلی و تدریس خصوصی بیشتر از به‌کارگیری جداگانه روش‌های یادشده بود. یافته‌ها مؤید آن است که وقتی معلمان با همکاری مشاوران مدرسه و با حمایت والدین، خدماتی را برای دانش‌آموزان در خطر افت تحصیلی ارائه‌می‌کنند، رضایت را در محیط کلاس از لحاظ رفتار، پیشرفت تحصیلی و عزت‌نفس به‌وجودمی‌آورند.

کلیدواژه‌ها