بررسی رابطه منابع خود-کارآمدی و سطح باورهای خود-کارآمدی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان شهرستان سردشت

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه منابع خود-کارآمدی با سطح باورهای خود-کارآمدی و عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های سوم راهنمایی و سوم دبیرستان (رشته انسانی) بوده‌است. به همین منظور، تعداد 300 دانش‌آموز سال سوم راهنمایی (180 پسر و 120 دختر) و277 دانش‌آموز سال سوم دبیرستان (158 پسر و 119 دختر) به‌طور تصادفی از مدارس شهرستان سردشت به‌عنوان نمونه انتخاب‌شدند و به پرسش‌نامه‌های منابع خود-کارآمدی  و باورهای خود- کار آمدی ریاضی پاسخ‌دادند. عملکرد دانش‌آموزان در درس ریاضی نیز از نمرات امتحان پایان سال ریاضی به‌دست‌آمد. نتایج نشاندادند میان منابع خود-کارآمدی و باورهای خود-کارآمدی در هر دو پایه تحصیلی، رابطه معنادار مثبت وجوددارد؛ همچنین بین منابع خود-کارآمدی و عملکرد ریاضی در هر دو پایه و در هر دو جنس، رابطه معنادار مثبت وجوددارد. در دوره راهنمایی در عملکرد دو جنس تفاوت معنادار دیده‌نشد ولی در دوره دبیرستان، دختران عملکرد بهتری نسبت‌به پسران داشتند. تفاوت معنادار در باورهای خود-کارآمدی دو جنس در هیچ‌یک از دوره‌های تحصیلی دیده‌نشد.

کلیدواژه‌ها