مقایسه ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان گرمسار

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در میان دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهرستان گرمسار است. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه دولتی و غیرانتفاعی شهر گرمسار بودند. نمونه مورد مطالعه، شامل «350 نفر، 175 آزمودنی برای هر گروه» است که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب‌شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش‌نامه کارآفرینی ساخته‌شده توسط تیموری در سال 1387 بوده‌است. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل «جدول‌های فراوانی، نمودار، انحراف استاندارد و میانگین و آزمون‌های آماری، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل واریانس یک‌راهه» استفاده‌شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان‌دادند که دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی از حیث ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی نسبت‌به دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی از وضعیتی بهتر دارند. بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی از لحاظ خلاقیت، کانون کنترل درونی، تحمل ابهام و تمایل به خطرپذیری، تفاوت معنی‌دار وجوددارد و دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی در مقایسه با دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی در وضعی بهتر قرار‌دارند، ولی در ویژگی انگیزه پیشرفت، تفاوت معنی‌دار مشاهده‌نشد و دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی با دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی در سطح یکسان قرار‌دارند.

کلیدواژه‌ها