ارزیابی تطبیقی کتب درسی زبان انگلیسی دوره‌ دبیرستان با آموزشگاه‌های آزاد از دید معلمان

نویسنده

چکیده

با توجه به جایگاه کتاب درسی در نظام‌ آموزشی و نیز کلاس‌های آموزش زبان خارج از نظام رسمی (آموزشگاه‌های آزاد)، ارزیابی این کتب، اهمیتی بسزا دارد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تطبیقی کتب درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه با کتب درسی آموزشگاه‌های آزاد از نظر معلمان، بوده‌است. داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ نظرخواهی 25 پرسشی از نمونه 59 نفری از معلمانی که تجربه‌ تدریس هر دو کتاب را داشته‌اند، به‌دست‌آمده‌است. هریک از معلمان، دو پرسش‌نامه‌ یکسان را برای؛ کتب دوره متوسطه و نیز برای کتب آموزشگاه‌های آزاد، تکمیل‌کردند. داده‌های به‌دست‌آمده برای مقایسه میزان توجه به قالب‌بندی، تمرین و فعالیت‌ها، مهارت‌های زبانی، نوع و محتوای زبانی و موضوع و محتوا در تدوین این دو دسته کتب آموزش زبان انگلیسی، تحلیل‌شد. نتایج نشان‌دادند که کتب دبیرستان در مقایسه با کتب آموزشگاه‌های آزاد از نظر قالب‌بندی در وضعیتی مطلوب‌تر قرار‌دارند و از نظر موضوع و محتوا، تفاوت معناداری بین این دو دسته کتب، مشاهده‌نشد؛ به‌علاوه، نتایج نشان‌دادند که از نظر معلمان زبان انگلیسی، کتب آموزشگاه‌های آزاد از ‌لحاظ توجه به مهارت‌های زبانی، نوع و محتوای زبانی و تمرین‌ها و فعالیت‌ها، در سطحی مطلوب‌تر قرار‌دارند.

کلیدواژه‌ها