دیدگاه دبیران دوره متوسطه درخصوص بی‌انضباطی کلاسی دانش‌آموزان و راهکارهای بهبود مدیریت کلاس

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی دیدگاه دبیران دوره متوسطه درخصوص بی‌انضباطی کلاسی دانش‌آموزان، بوده‌است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و 315 دبیر نیز به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه جونز و همکاران (1995) بوده‌است. از مجموع 315 ابزار اجراشده، 280 پرسش‌نامه (164 زن و 116 مرد) قابل بررسی بوده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس استفاده‌شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دادند که 1/67 درصد از دبیران بیش از آنچه بایسته است برای اداره و کنترل کلاس، وقت صرف‌می‌کنند. بی‌انضباطی‌های دانش‌آموزان برحسب میزان یا تکرار شامل «صحبت‌کردن یا شوخی‌کردن با دیگر دانش‌آموزان، غرولندکردن نسبت‌به تکالیف داده‌شده و انجام ناقص آنها، ایجاد صداهای غیرکلامی به‌طور عمدی» بوده‌است. پردردسرترین بی‌انضباطی‌ها، موارد بالا به‌علاوه عدم رعایت نوبت در صحبت کلاسی بوده‌اند. بین میزان و تکرار هریک از بی‌انضباطی‌ها و میزان اختلالی که این بی‌انضباطی‌ها در فعالیت‌های آموزشی ایجادمی‌کنند، رابطه معنی‌دار مثبت وجودداشت. دبیران دوره متوسطه، بیشترین اهمیت و اولویت را به بهبود آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس در مراکز تربیت معلم داده؛ همچنین مشورت با متخصصان تعلیم و تربیت و روان‌شناسی را نیز از راهکارهای اولویت‌دار برای این منظور، دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها