شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دید معلمان پژوهنده و کارشناسان: مورد مطالعه استان همدان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش، شناسایی موانع اجرای برنامه معلم ‌پژوهنده از دید معلمان پژوهنده و کارشناسان استان همدان  بود. روش پژوهش برمبنای نظریه‌های روان‌سنجی و به‌ویژه تحلیل عاملی اکتشافی بود. جامعۀ آماری شامل کلیه معلمان پژوهنده و کارشناسان پژوهشی استان همدان بود که از بین آنها 321 نفر معلم پژوهنده و 133 نفر کارشناس پژوهشی به روش نمونه‏گیری خوشه‌ای تصادفی، انتخاب‌شدند. ابزار گردآوری داده، پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته با 46 گویه بسته‏پاسخ مربوط به موانع اجرای برنامۀ معلم پژوهنده بود. پایایی اولیۀ پرسش‌نامه به روش آلفای کرونباخ 94/0 به-دست‌آمد. پس از توزیع، گردآوری و تحلیل داده‌های پرسش‌نامه به روش تحلیل عاملی اکتشافی، موانع استخراج‌شد. در تحلیل عاملی اکتشافی از رویه مؤلفه‌های اصلی و روش چرخش واریماکس، استفاده‌شد. مشخصه‌های آماری اولیه با اجرای تحلیل مؤلفه‌های اصلی به‌دست‌آمده نشان‌داد که ارزش ویژۀ دوازده عامل، بزرگ‌تر از 1 بود؛ این دوازده عامل درمجموع، 56/65 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین‌می‌کردند. ماتریس متغیرهای چرخش‌داده‌شده به شیوۀ واریماکس نشان‌داد که چهار پرسش زیر دو عامل، بار داشتند و بایدحذف‌می‌شدند و دوباره تحلیل عاملی، صورت‌می‌گرفت. با انجام این کار، هفت عامل، استخراج و 35 گویه باقی‌ماندند؛ این هفت عامل درمجموع، 58/56 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین‌کردند. پس از بررسی تحلیلی پرسش‌نامه توسط یک گروه از متخصصان اقدام‌پژوهی، موانع اجرای برنامۀ معلم پژوهنده به تفکیک به‌صورت ترتیبی، استخراج‌شدند که شامل «موانع مدیریتی، ضعف اطلاع‌رسانی، ضعف توانایی پژوهشی معلم، مشکلات ارزشیابی، نارسایی دوره‌های آموزشی، موانع سازمانی و ضعف محتوای آموزشی» می‌شوند.

کلیدواژه‌ها